ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

سخنرانی در کنگره سوم منصورحکمت به شما دوستان و حضار در کنگره سوم حکمت خوشامد میگویم. مبحث ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت را برای ارائه به این کنگره  انتخاب کردم. یکی از کارهای تحول بخش و در خشان منصور حکمت مباحث و پراتیک تاثیر گذار او در رابطه با ناسیونالیسم و...