گامها و دشوارههاي بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلام (نوشتاری پژوهشی)

گامها و دشوارههاي بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلام (نوشتاری پژوهشی)

متن کامل در فورمات پ.د.اف  علی ناظر:متن بجز چند صفحه نخست، به فارسی است. گامها و دشوارههاي بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلامی بر اساس اصل 177 قانون اساسی (الحاقی 1365/5/6)، بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، در موارد ضروري به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام...