دعوت به جلسه  جمعه ها با شما، بحث آزاد حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران 

دعوت به جلسه  جمعه ها با شما، بحث آزاد حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران 

بعدالتحریر و تصحیح: دوستان و رفقای عزیز  به دنبال ایمیل دیروز به اطلاع شما میرسانیم که حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران برای شرکت در جلسه مشترک امروز 7 ژوئن با جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران جلسه امشب خود را که قرار بود آقایان هوتن دولتی و...