در مبارزه با نسل کشی اسراییل، نباید به دنباله روی از حماس و حزب الله در غلطید!

در مبارزه با نسل کشی اسراییل، نباید به دنباله روی از حماس و حزب الله در غلطید!

با تداوم جنایات توصیف ناپذیر دولت صهیونیستی اسراییل که در سیاست قتل عام زنان و کودکان و نسل کشی جاری در فلسطین از حمایت آشکار امپریالیسم آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی برخوردار است شاهد چرخش‌های جدیدی در مواضع اپوزیسیون وطنی راجع به جنگ فاجعه بار جاری علیه خلقهای...