متن کامل در فورمات پ.د.اف 

علی ناظر:متن بجز چند صفحه نخست، به فارسی است.

گامها و دشوارههاي بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلامی
بر اساس اصل 177 قانون اساسی (الحاقی 1365/5/6)، بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسلامی
ایران، در موارد ضروري به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی
را به شوراي بازنگري قانون اساسی با ترکیب زیرپیشنهاد مینماید: اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي
قواي سهگانه، اعضاي ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان
رهبري، ده نفر به انتخاب مقام رهبري، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از
نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان که شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط
آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضاي مقام رهبري باید از طریق مراجعه
به آراي عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد (تقیزاده و
فداییجویباري، :1392 196). رعایت ذیل اصل پنجاهونهم در مورد «بازنگري در قانون اساسی»
لازم نیست، محتواي اصول مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتناي کلیه قوانین و مقررات بر اساس
موازین اسلامی و پایههاي ایمانی و اهداف جمهوري اسلامی ایران و جمهوريبودن حکومت و
ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراي عمومی و دین و مذهب رسمی ایران
تغییرناپذیر است.

منبع: https://quarterly.risstudies.org/article_192348.html