تاجیکستان کشور جوان و اما دارای تمدن و فرهنگ کهن،کشوری که با طبیعت زیبا، مردم خونگرم، منابع متنوع و غنی قلب جهانگردان را می رباید. این کشور در آسیای میانه با وسعت 143 هزار کیلومتر مربع قرار دارد و با موقعیت مساعد آب و  هوایی و اقلیم گوارا می‌تواند سرزمین مناسبی برای سرمایه‌گذاری، جذب توریسم، ایجاد فرصت‌های شغلی با پتانسیل ‌های مفید محسوب گردد.

کسب استقلال تاجیکستان این امکان را بوجود آورد که این کشور به عنوان کشوری با حقوق کامل جامعه بشری در جهت تطبیق اصلاحات اقتصادی و سیاست فعالِ بهبود سطح رفاه مردم و تامین رشد باثبات بخش‌های مختلف اقتصادی و با بهره گیری از همگرایی بیش‌تر به فضای اقتصادی جهانی تدابیر مفید و موثر را در پیش گیرد. در نتیجه این تدابیر طی سال‌های اخیر اصلاحات‌ اقتصادی عملی ‌گردید و دستاورد‌ها در امر بهتر شدن فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به بار آمدند.

فضای باثبات سیاسی کشور، همچنین تصویب اسناد حقوقی لازم جهت حل بسیاری از اهداف برتر رشد و تجدید اقتصاد، جذب بیش‌تر سرمایه‌گذاری به اقتصاد و رشد ‌بخش خصوصی مساعدت می‌نمایند.

همچنین جهت بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی یک شورای مشورتی در امور سرمایه‌گذاری سطح عالی تاسیس شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان رئیس شورای مذکور است و نمایندگان دولت و ‌بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی و شریکان تجاری در این شورا حضور دارند.

تاسیس چنین یک شورای مهم گواه اراده قوی و عزم راسخ رئیس جمهوری و دولت تاجیکستان جهت انجام دگرگونی‌های کلان اقتصادی و بالا بردن وجهه سرمایه‌گذاری کشور می‌باشد.

با همت و تلاش های شورای مشورتی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می توانند پیشنهاد های خود را در زمینه بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و پیشبرد فعالیت کارآفرینی مستقیما به شخص رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح نمایند.

در طول فعالیت پرثمر شورا در اصلاحات هایی انجام شد و چندین سند‌ حقوقی به تصویب رسیدند که برای بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در جمهوری موثر بود.

به منظور تسهیلات در امر سرمایه گذاری، قانون «ثبت دولتی اشخاص حقوقی و کارآفرینان انفرادی» تصویب گردید که مطابق نظام «روزنه واحد» راه اندازی شد و تعداد نهاد های ثبت اسناد از 4 به 1 و مهلت ثبت شرکت ها از 49 به 5 روز و تعداد مدارک لازم ثبت از 10 به 6 سند کاهش یافت.

در زمینه حمایت و پشتیبانی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در قانون‌های «حمایت و پشتیبانی کارآفرینی در جمهوری تاجکستان»، «جمعیت‌های سهامی»، «ورشکستگی شرکت ها» تغییر و اصلاحات انجام و قانون «حمایت و پشتیبانی دولتی کار آفرینی» (در اصلاح جدید) به تصویب رسید.

“بنیاد حمایت کار آفرینی” با هدف دسترسی بیشتر کارآفرینان به ذخایر اعتباری تاسیس یافت.

در این دوره در قانون «صدور مجوز به برخی از انواع فعالیت ها» جمهوری تاجیکستان تغییرات و اصلاحاتی وارد و تعداد مجوز ها از 605 به 86 رسید و نظام الکترونی دسترسی به آن‌ها نیز راه اندازی شد، که این امر در رشد کارآفرینی در همه بخش های اقتصادی تحولات جدی محسوب می شود.

در زمینه اصلاحات نظام مالیاتی، قانون مالیات جمهوری تاجیکستان بصورت جدیدی تحریر گردید، که در آن تعداد انواع مالیات از 21 به10 کاهش یافت و از اول ژانویه سال 2017 این رقم به 9 نوع خواهد رسید. بعلاوه، تعداد اعلامیه‌های مالیاتی تا 41%، گزارش های مالیاتی تا 86% و تعداد عمومی پرداخت‌های مالیاتی تا 43% کاهش یافت و ارائه گزارش مالیاتی از طریق الکترونیکی راه اندازی شد.

سهم ‌ مالیات کارخانه در سود حاصل شده به طور قابل توجه کم شد و از 86% به 68،3% (با خارج شدن ‌مالیات از حد اقل  – 17،7%) و از اول ماه ژانویه سال 2017 به 35% (با خارج شدن ‌مالیات از مصرف کنندگان راه‌ها –33،3%) می رسد.

همزمان، تغییر و الحاقیه ها به قانون مالیات جمهوری تاجیکستان در تحریر جدید و اسناد معیاری و حقوقی مبنی بر قانون مالیات، از جمله قرار حکومت جمهوری تاجیکستان «در باره تصدیق قواعد مالیاتی کارآفرینان انفرادی که بر اساس حق ثبت اختراع یا گواهی‌نامه فعالیت می نمایند» به تصویب رسید که هدف آن حمایت از کارآفرینان می باشد.

با هدف تنظیم حقوقی و اقتصادی شراکت دولت و ‌بخش خصوصی، قانون «شراکت دولت و ‌بخش خصوصی» تصویب شد و جهت اجرای آن «شورای شراکت دولت و ‌بخش خصوصی»، مؤسسه دولتی «مرکز تطبیق لایحه‌های شراکتی دولت و ‌بخش خصوصی» تاسیس ‌گردید و مقام وکالتدار دولتی در بخش های شراکت دولت و ‌بخش خصوصی» مشخص شدند.

دولت جمهوری تاجیکستان تطبیق لایحه‌های بزرگ را از قبیل پروژه ساختمان راه‌های آهن منطقه‌ای (تاجیکستان- افغانستان – ترکمنستان)، پروژه ساختمان راه آهن وحدت – یاوان،  پروژه «کاسا 1000»، پروژه «ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون» در نظر گرفته ‌است، که آنها پیش از همه جهت رهایی جمهوری تاجیکستان از بنبست ارتباطی و کسب استقلال انرژی مساعدت خواهند کرد.