تحریم  فعال انتخابات یکی از تجربیات موفق ملت ایران و مغلوب کنندۀ استبداد!

https://www.didgah.net/sound24/nama_hang24/ashraf_dehghani_1358-mahabad-1.m4v

About The Author