در فراز تاریخ، انسانها در مواجهه با قدرت سه دسته اند:
۱- آنها که در خط استقلال و آزادی ماندند و زیستند و سرنوشت خویش را بدینسان رقم زدند. تاریخ به آزادگی آنها شهادت
میدهد، در نتیجه الگوی آزادگی هستند. انسانهایی چون دکتر محمد مصدق، گاندی، ابوالحسن بنی صدر ،…مصادیق این دسته اند.
۲- آنها که در عشق به قدرت، از فطرت خویش بیگانه و دچار استبداد، فساد و ظلم و خیانت شدند. تاریخ ازآنها به نیکی یاد نمی
کند. انسانهایی چون، هیتلر، استالین، روح الله خمینی و… یاد آور ظلم و ستم و تباهی اند. این انسانها در فطرت خویش می دانستند
و می دانند تاریخ چه قضاوتی نسبت به آنها خواهد کرد اما، …
۳- آنها که با غفلت از استقلال و آزادی خویش، در تصمیم گیری ها، چه درمورد خود و خواه وطن، خود را صاحب حق و
اختیار نمی دانند، دراین گروه عده ای، تسلیم جبرند و قلیلی نیز در خدمت قدرت و آلت فعلی بیش نیستند و بعضا وسیله خیانتها و
جنایات دسته دوم شده و می شوند.
در ۱۴ اسفند، سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق، روش ومنش آن الگوی آزادگی به ما یادآور می شود که کرامت انسانی در
زیست مستقل و آزاد اوست. باشد تا بکوشیم در زمره گروه نخست باشیم.
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ هجری شمسی
مجامع اسلامی ایرانیان
مجامع اسلامی ایرانیان
dabirkhaneh@majame.com
وب سایت: https://www.majame.com/

About The Author