رأی می دهم!
اما نخست، و پس از عملیاتی شدن شرایط زیر:
انحلال منصب ولی فقیه
انحلال کلیه مجالس و شوراهای تصمیم گیری
انحلال سپاه پاسداران
انحلال بسیج
آزادی زندانی سیاسی
به رسمیت شناختن فعالیت کلیه نهادهای سیاسی
رفراندوم برای نظام آینده و الغا صدور حکم اعدام
تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی اتهامات به سران نظام

در غیر اینصورت رأی  می دهم به:
تشدید فعالیت کانون های شورشی تا سرنگونی
تشدید خیزش های اجتماعی تا سرنگونی
مسدود کردن دخالت و تعیین راهبرد توسط جهانخواران
تحریم مراودات با شخصیتهای معلوم الحالی که چشم به تاراج منافع ملی، و ویرانی ایران دارند
علی ناظر 20 خرداد 1403