نگاهی به آمار

نگاهی به آمار

بنا به گفته خودشان که در تسنیم منتشر شده، نرخ مشارکت 49.8% بوده، که نسبت به دور اول، حاکی از افزایش 8.9%ی بعد از تبلیغات و تهییج ها مجازی در مناظره های دور دوم است. تسنیم نقل می کند که کل مشارکت در دور دوم نزدیک به 30 میلیون بوده، و کل واجدین شرایط رأی دهی، 61 میلیون...
اسماعیل رودگریان – در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل!

اسماعیل رودگریان – در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل!

نام همه عاشقان آن سال اسماعیل بود! در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل! امید بهرنگ – خرداد 1403   پیشکش به حافظ و شاهد لحظه‌های تلخ و شیرین انقلاب  1357 ، رفیق ناصر مهاجر     … چه بی‌تابانه می‌خواهم ات ای دوریت آزمونِ تلخ زنده‌به‌گوری! چه بی‌تابانه تو را...
نگاهی به آمار

اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه

خُب به حول قوه الهی دور اول انتخابات تمووم شد و از توی صندوق، اصولگرای افراطی و اصولگرای مدرن بیرون اومد. آماری که اعلان شده برای برخی باعث خنده شده، و عده دیگری را به گریه انداخته است. معلومه کیا می خندن. موسوی و رهنورد، خاتمی…. ولی… کسی که از خنده داره...
نگاهی به آمار

دوراهی انتخاب؟

هرچه بود و شد، هرکه هرچه گفت و یا به کنایه اشاره کرد، همگی امروز به پایان رسید و 6 نامزد اصولگرا پس از انجام وظیفه محوله، به سیاحت استانی ادامه خواهند داد، تا مهندسین نتیجه گیری کنند چه کسی را از جعبه شعبده بازی بیرون بیاورند. در این نوشتار چند نگاه بررسی می شود....