بازتولید مقاومت در برابر شرکت در دور دوم انتخابات

بازتولید مقاومت در برابر شرکت در دور دوم انتخابات

صندوق آرا در برابر مقاومتِ فراتر از آمارهای کمّی زانو زد. جمهوری اسلامی نتوانست رویگردانی مردم از صندوق آرای مشروعیت‌ساز را خنثی و بی اثر کند. مخالفت مردم با جمهوری اسلامی بیش از حد تصور رهبری آن است که گفت: «چرا انسان باید برای انجام یک کاری که خرج ندارد، زحمتی...
بازتولید مقاومت با «نه» به صندوق آرای دیکتاتورساخته

بازتولید مقاومت با «نه» به صندوق آرای دیکتاتورساخته

روند انتخابات بعد از جنگ ایران و عراق و نوشیدن جام زهر از سوی خمینی و متعاقب آن کشتار هزاران زندانی در بند و اسیر به وسیله هیات مرگ منتخب خمینی، مقاومت های مردمی را در هم شکسته بود. مرگ خمینی و آغاز رهبری علی‌خامنه‌ای ادامه سرکوب مقاومت مردم و خواسته های انقلابی آنان...