اسماعیل رودگریان – در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل!

اسماعیل رودگریان – در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل!

نام همه عاشقان آن سال اسماعیل بود! در چین و شکن‌های خاطرۀ یک شهر، یک نسل! امید بهرنگ – خرداد 1403   پیشکش به حافظ و شاهد لحظه‌های تلخ و شیرین انقلاب  1357 ، رفیق ناصر مهاجر     … چه بی‌تابانه می‌خواهم ات ای دوریت آزمونِ تلخ زنده‌به‌گوری! چه بی‌تابانه تو را...