شرکت در رأی گیری در هر استبدادی بیان نفی حق و بیعت با ظالمان است

شرکت در رأی گیری در هر استبدادی بیان نفی حق و بیعت با ظالمان است

در مقدمه چند نکته را به هموطنانم یادآوری می کنم: حق، نه گرفتنی است، و نه دادنی. هر انسان در وجود خویش، لازم است حقوق را بشناسد و در احیایش تلاش کند. در استبداد ها، به نام دین، و یا مرام، برای بقای استبداد، حق، نفی و سانسور می شد و همچنان می شود. برای احیای حقوق بشر،...