پلیس فرانسه در روز چهارشنبه عملیاتی را در دفاتر سازمان منافقین انجام داد. به گزارش ایسنا، پلیس فرانسه با حضور در مقر منافقین در  شهر سن اوآن لومون به انجام تحقیقاتی در این دفاتر پرداخته است. تا بدین لحظه دلیل انجام‌گیری این تحقیقات مشخص نشده است. چندی پیش نیز پلیس آلبانی با ورود به مقر گروهک تروریستی منافقین، این مکان را تفتیش کرده بود.