علی ناظر:

خورشیدی در مصاحبه با شبکه دو صدا و سیما: امکانات برای 2 میلیون بازدیدکننده فراهم شده بود. از این تعداد یک میلیون و 850 هزار نفر فوتبال (مسابقات اروپا) را تماشا کردند، و فقط 150هزار نفر مناظره را دنبال می کردند. بعد از پایان بخش اول، همین تعداد هم به مقدار قابل توجهی ریزش داشت. دور قبلی انتخابات (زمان رئیسی) تعداد بازدید کننده 300هزار نفر بودند، که نسبت به آنزمان (انتصاب رئیسی) تعداد بازدیدکننده اینبار نصف شده است.

گراف بی حوصلگی مخاطبین و ترک تماشای مناظره

Image

گراف ترک تماشای مناظره