روز جهانی مبارزه با کار کودکان‌(World Day Against Child Labor‌) هر سال دوازدهم ژوئن-۲۳ خرداد ۱۴۰۳، گرامی
داشته می‌شود و شعار تعیین‌شده برای آن در سال ۲۰۲۴ «بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم» است.
روز جهانی کار کودکان هر سال دوازدهم ژوئن مصادف با بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۳ گرامی داشته می‌شود. این روز از سال
۲۰۰۲ معرفی شد که سازمان بین‌المللی کار (ILO)‌آن را برای شکل‌گیری تلاشی جهانی در راستای افزایش آگاهی در مورد
کار کودکان و لزوم کوشش برای جلوگیری از آن تعیین کرد.
روز جهانی کار کودکان Child Labor Day یا روز جهانی مبارزه با کار کودکان World Day Against Child Labor یک
رویداد سالانه است که طی آن کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با کار کودکان گرد هم می‌آیند و جدا از گسترش
آگاهی و فعالیت‌های مهندسی‌شده در آن به جست‌وجوی راهکارهایی برای ریشه‌کن کردن کار کودکان از اساس می‌پردازند،
زیرا بیش از نیمی از این کودکان در معرض انواع بدتری از فعالیت‌ها هم‌چون قاچاق انسان قرار دارند که بسیار خطرناک و
غیرقانونی است.

ادامه متن در فورمات پ.د.اف: