کودتای ملاتاریا در سی خرداد ۱۳۶۰ علیه ولایت جمهور مردم، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است که هدفهای اصلی انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال ۵۷ یعنی استقلال، آزادی، و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را به محاق برد و ایران و مردم آن را دچار استبدادی بس جنایتکار و خائن گرداند.

در این روز مجلس ملاتاریا که بسیاری از حاضرین در آن با تقلب ونه رای صادق مردم، کرسی‌ها نمایندگی را اشغال کرده واغلب از عوامل و وابستگان به حزب اقتدار گرای جمهوری اسلامی بودند، در یک نمایش و به فرمان آقای خمینی آخرین مراحل کودتا علیه جمهوریت نوپای پسا انقلاب ضد استبدادی مردم ایران رابه انجام رساندند.

باید اشاره کرد که بنابر اعتراف سران کودتا که در خاطرات هاشمی رفسنجانی و نیز مشروح مذاکرات مجلس دوره اول آمده است؛ ۱ – تفکر حاکم و فکر راهنمای کودتاچیان بر اسلام فقاهتی که زمینه ساز استبداد مذهبی و سازگار با آن  بود اما آقای بنی صدر به اسلام به مثابه بیان آزادی که به انسان حقوقمند و با کرامت، مستقل و آزاد امکان رشد می داد باورداشت و عمل می کرد. ۲  – -دلایل کودتاچیان برای مخالفت و ادعای عدم “کفایت سیاسی” نخستین و تنها رئیس جمهور منتخب مردم ایران آقای ابوالحسن بنی صدر که در یک انتخابات آزاد و رقابتی، بیش از هفتاد و شش درصد آرای شرکت گنندگان را کسب کرده بود نه موازین قانونی داشت و نه حقوقی.

 

تنها هدف از این کودتا، به قدرت رسیدن اقلیت زورمدار و استقرار ولایت فقیه_ بعد‌ها مطلقه_ و باز سازی استبداد، این بار در شکل و لباس دین بود.

در روزهایی که ملاتاریا درتدارک کودتا بود، آقای بنی صدر که اغلب أوقات را در خط مقدم جبهه ودفاع از کشور به سر می برد و لحظه‌ای از کشور و تمامیت ارضی آن و حقوق مردم غافل نمی شد خطاب به ملت بزرگ ایران هشدار داد و از جمله نوشت:

«…شما با راى قاطع خود مرا به رياست جمهورى انتخاب كرديد. اينك از خود بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى مى كردم، آيا در وضعى كه مرا قرار داده اند، قرار مى گرفتم؟ اگر زبان شما نمی شدم و اعتراض نمی كردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نمی كردم، اگر هر چه واقع می شد را قانونى می شمردم، اگر… با من اينطور رفتار می كردند

به دين خود و راى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم كوشيدم. بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدايم را در قيل و قالهاى جوسازان گم كردند و اينك نيز مثل جدم حسين ابن على (ع) آنچه از خطرها كه مى بينم براى شما پيش بينى می كنم:

از سه شعار انقلاب اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هيچ محتوايى بجاى نخواهند گذارد

۱استقلال اقتصادى با بودجه ايكه تهيه كرده اند و با نفتى كه صادر مى كنند و با قراردادهائى كه امضاء می كنند از بين می رود و چون امنيت نيست وضع شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بيكارى روزگار شما را سياه خواهد كرد.

۲استقلال سياسى بدون استقلال اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و جنگ خارجى از دست خواهد رفت.

۳از آزادى چيز چندانى باقى نمانده است. فقدان امنيت تا بدانجاست كه ليره ۲۰۰ تومانى دو سال و نيم پيش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‌ها تعطيل و زبانها بسته شده اند و آينده از اينهم بدتر خواهد شد. گروهي كه مقامات را بتصرف درآورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شدن در افكار عمومى، روز بروز بيشتر بوسائل اختناق آور پناه خواهد برد و خود قربانى همين جريان خواهد شد.

۴روزى محكومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنايتها كه به نام تو نمی كنند. امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه جنايتها كه بنام تو نمی كنند. چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه بنام اين دين تا يك قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق كند.

۵اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواسته‌ام استقلال و آزادى و اسلام بعنوان تضمين كننده استقلال و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا درآيند نداشته و ندارم. از اسلام نان نخورده‌ام اما عمر را در خدمت به آن گذرانده ام. بشما مردم گفتم كودتاى خزنده اجرا می كنند و مراحل آنرا هم يكايك شرح كردم و تا اينجا نيز بهمان ترتيب انجام داده اند و مرحله آخر آن كه سلب عنوان رياست جمهورى و گرفتن جان اينجانب است را نيز دست اندر كارند تا انجام دهند

خواهر و برادر،

با كمال صداقت وضعى را که می بينم براى شما شرح دادم. بشما می گويم اگر امروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه هنوز قوام نگرفته دفع شر نكرديد و استبداد با سلطه خارجى پيوند قطعى پيدا كرد، همه آنچه را كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و

امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غير رسمى محل زندگى و كار رئيس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند. مى توانند هر تظاهرى را بكنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند كرد؟

خدا را به گواهى مى گيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و آنچه را بايد به اطلاع شما مى رساندم، رساندم، بر شما مردم است كه نگران سرنوشت انقلاب اسلامى و كشور خود باشيد و استقامت كنيد.

رئيس جمهور

ابوالحسن بنى صدر

۲۲ خرداد ۱۳۶۰

هموطنان، امروز ولایت مطلقه فقیه با نادیده گرفتن آزادی و استقلال، استبدادی را بر ایران تحمیل کرده است که حاصلی جز فقر اقتصادی و فساد ونا هنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نداشته است. استبداد حاکم پایه‌های اجتماعی خویش را از دست داده است و تنها بر ستون لرزان سرکوب اتکا دارد. عدم اقبال و توجه مردم به خواسته‌های غیر حقوقی حاکمیت نشان از سستی و کندی ابزار سرکوب دارد. سرکوبگران، جز قلیلی که از رانت‌های حاکمیت بهره می برند نیز از فقر و فساد و ناهنجاری‌ها آگاهند و این امر کار از رغبت به سرکوب کاسته و امکان مقاومت‌های مدنی خشونت پرهیز را فراهم کرده است.

بنا بر امور واقع، نظامهای استبدادی از همگامی و همبستگی مردم با هم، در نه گفتن به  امور و اجتماعاتی که سازمان دهنده آن حاکمیت است نگران و ترسانند.

بنا بر این هر چه مردم با هم همبسته تر، فضای عمل استبداد تنگ تر و امکان مبارزه با آن بیشتر می شود. از این رو است که با ترفندهای مختلف به دعوت عموم در این گونه مراسم و توسل به فریب و دروغ حضور مردم را بزرگ جلوه می دهند.

تغییر وضعیت موجود و برون رفتن از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تنها با خواست مردم ایران و همبستگی آنها در استقلال و آزادی و به دور از مداخلات بیگانه و سلطه گران، با اراده ملی و مبارزات مدنی خشونت زدا ممکن می شود.

. فرصتهایی پیش می آید که امکان همبستگی ملی و نوعی مبارزه مدنی را فراهم می آورند که برگزاری “انتخابات”(که مردم در آن، از استقلال و آزادی برای انتخاب محرومند) از جمله مهمترین آنها است.

عدم شرکت در”نمایش انتخابات” ریاست جمهوری ملتزم به ولایت مطلقه، گویای ارداه ملی مردم برای مستقل و آزاد زیستن است.

 

مجامع اسلامی ایرانیان

سه شنبه ، ۱۸/۶ ۰/ ۲۰۲۴ برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

dabirkhaneh@majame.com

وب سایت: https://www.majame.com/