تا به اصول پایه بازنگردیم، در بر همین پاشنه می چرخد