بنا به گفته خودشان که در تسنیم منتشر شده، نرخ مشارکت 49.8% بوده، که نسبت به دور اول، حاکی از افزایش 8.9%ی بعد از تبلیغات و تهییج ها مجازی در مناظره های دور دوم است.

تسنیم نقل می کند که کل مشارکت در دور دوم نزدیک به 30 میلیون بوده، و کل واجدین شرایط رأی دهی، 61 میلیون هستند. از این میان نزدیک به 700 هزار رأی باطله بوده که اگر آنرا از کل رأی مأخوذه کم کنیم حدودا می شود 29 میلیون رأی. از این تعداد نزدیک به 17 میلیون به پزشکیان رأی داده اند. که این رقم سرانگشتی برابر می شود با 58.6% آرائی که باطل نیستند و خواهان پزشکیان هستند. اما اگر همین رقم را نسبت به کل واجدین شرایط رأی دهی در نظر بگیریم، رقم به ناگاه نمایی دیگر به نمایش می گذارد. بنا به همین ارقام، اگر همه ارقام و آمار اعلام شده صحت داشته باشند، پزشکیان فقط 27.8% کل واجدین شرایط، و فقط 19% کل جمعیت را نمایندگی می کند.
شایان توجه و تأکید اینکه، این 19% بنا به آمار خودشان محاسبه شده، والّا و با در نظر گرفتن اخبار از داخل، رقم شرکت کننده در دور دوم بسیار کمتر از 30 میلیون، و درصد رأی دهندگان به پزشکیان بسیار کمتر از 19% است.

شایان توجه اینکه، بنا به همین آمار، جلیلی حدودا 4 میلیون کمتر از پزشکیان رأی کسب کرده، یعنی یک چیزی برابر با تعداد کسانیکه در دور اول به قالیباف رأی داده اند. بیهوده نیست که درون اصولگرایان شعله های جنگی خانمان سوز سرکشیده که دود آن به زودی به چشم خامنه ای خواهد رفت.

علی ناظر
16 تیر 1403
6 ژ.ئیه 2024