هر فردی منصوب شود بناچار با اعتراض و خیزش عمومی روبرو خواهد شد.

جلیلی سرکوب می کند و به سرکوب ادامه می دهد.

پزشکیان سرکوب می کند، دامنه اختناق افزایش پیدا میکند و سرانجام یا با کودتا برکنار می شود، و یا استعفا می دهد.

به هر روی، خیزش در راهست.