صندوق آرا در برابر مقاومتِ فراتر از آمارهای کمّی زانو زد. جمهوری اسلامی نتوانست رویگردانی مردم از صندوق آرای مشروعیت‌ساز را خنثی و بی اثر کند. مخالفت مردم با جمهوری اسلامی بیش از حد تصور رهبری آن است که گفت: «چرا انسان باید برای انجام یک کاری که خرج ندارد، زحمتی ندارد، مایه‌ای ندارد و وقت‌گیری ندارد ولی فواید زیادی دارد تردید کند، تردید نکند؛ به خصوص با توجه به همین نکته‌ای که بنده اشاره کردم و آن اینکه جمهوری اسلامی قوامش با حضور مردم است و برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم یک امر لازم و واجبی است.»

آن‌هایی که حاضر نشدند آرای خود را به صندوق انتخابات غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی بریزند، فراتر از تصور رهبری رژیم بیش از چهار دهه خرج و هزینه‌ استقرار این نظام تئوکراتیک را پرداخته اند! چهل و شش سال از جان مایه گذاشتند و جز ظلم و بیعدالتی  ندیدند. تردید نکردند بل‌که مصمم بودند که اگر قوام جمهوری اسلامی بسته به رای آنان است از رای خود صیانت کنند، چرا که نظام جمهوری اسلامی صحت و صداقت نمی شناسد و تردیدی ندارند که عدم حضورشان به پای صندوق رای امری است واجب!

بار دیگر مردم ایران نشان دادند که نه دلخوش به فریب وعده های دروغین‌اند، و نه حاضرند بر تجربه زیسته‌ی خود در این حکومت ضدمردمی خط تردید و دودلی کشند و یا بدتر از آن شعور خود را بازیچه‌‌ی نظامی قرار دهند که جز فقر، ستم و بیعدالتی و حبس، شکنجه، زندان و آزادی کشی ثمره دیگری نداشته است.

مردم فهیم و مبارز ایران بار دیگر اثبات کردند از فساد سیستماتیک، دزدی، اختلاس و غارت اموال عمومی تحت عناوین گوناگون بیزارند و فریب تبلیغات گماشتگان قاتل و جنایت‌کاری چون مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف و دیگر دست پروردگان جمهوری اسلامی را نخواهند خورد.

مردم شریف و آگاه ایران نشان دادند از جنگ و خشونت و کشتار بیزارند و در حمایت و گزینش کسانی که قرار است عامل سیاست های جنگ طلبانه رژیمی آشوب طلب و جنگ طلب هستند، هرگز رای خود را به صندوق انتخابات نمی‌ریزند.

مردم آزادیخواه و عدالت‌جو در برابر چنین رژیمی راه خود را که مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و استبداد و دیکتاتوری است، ادامه خواهند داد و بر مقاومت و مبارزات ِ آگاهانه و سازمان یافته‌ی خود خواهند افزود.

نتایج انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳ از دستاوردهای بزرگ و نتیجه و خواست مردم در بازتولید مقاومت در برابر تهاجم لجام گسیخته‌ی به خیزش مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» است و نوید ادامه‌ی این جنبش را به وضوح در سراسر ایران پژواک داد.

مردم دانا و غیور ایران بی تردید در روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ نیز برای تصریح بر بازتولید این مقاومت از همراهی با سیاست ضد دموکراتیک صندوق آرایی جمهوری اسلامی از سیاست تحریم به‌جا و ثمربخش علیه جمهوری اسلامی پا پس نخواهند کشید و هر گونه کسب مشروعیت برای جمهوری اسلامی را خنثی خواهد ساخت.

راهکار سوسیالیستی