اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست در رابطه با فشار بر احزاب اپوزیسیون کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان

تهدید و فشار بر احزاب اپوزسیون ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق به ترک اردوگاه های محل استقرار آنها از جانب دولت اقلیم کردستان بویژه اتحادیه میهنی محکوم است.
به دنبال سفر باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به عراق دور تازه ای از تهدید علیه اپوزیسیون ایرانی مستقر در اقلیم کردستان آغاز شده است.
از دو سال قبل در نتیجه توافقات امنیتی دولت‌های جمهوری اسلامی و عراق فشار بر احزاب اپوزسیون کردستان ایران مستقر در اقلیم و ترک اردوگاه هایشان بیشتر شده دولت اقلیم و بخصوص اتحادیه میهنی به ابزار پیشبرد این سیاست تبدیل شده است.
طبق اخبار موثق اخیرا نیروی آسایش اتحادیه میهنی به احزاب و سازمانهای مستقر در اردوگاه ها اخطار جدی داده اند که هر چه زودتر این اماکن را ترک کرده و به کمپهایی که در اقلیم کردستان برای آنها در نظر گرفته شده نقل مکان کنند. در غیر اینصورت آسایش و نیروهای امنیتی اقلیم خود نحوه و چگونگی انتقال را عملی می کنند. هدف از این سیاست محدود کردن فعالیت احزاب اپوزسیون کردستان ایران در اقلیم و محبوس کردن این احزاب در کمپهای پناهندگی در عربت و سور داش که مرز ایران و اقلیم کردستان است، میباشد.
رژیم جمهوری اسلامی که در نتیجه خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و به دنبال اعتراضات و اعتصابات کارگری و اجتماعی ضربه دیده و بشدت تحت فشار است، باحمله به اردوگاههای اپوزیسیون ایرانی در اقلیم کردستان و با همدستی دولت مرتجع عراق و همکاری دولت اقلیم برای تشدید فشار بر جریانات اپوزسیون کردستان ایران قصد جبران این شکستها و همزمان نمایش قدر قدرتی خود را دارد.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست تهدیدات علیه اپوزیسیون کردستان ایران به ترک اردوگاهها را بشدت محکوم می کند.ما دولت اقلیم کردستان و بخصوص اتحادیه میهنی را در این رابطه مسئول و ابزار پیشبرد سیاستهای دولت جمهوری اسلامی و عراق می دانیم.
ما از همه احزاب و سازمانها و مردم کردستان عراق می خواهیم که علیه این سیاست ضد انسانی ساکت نباشند و از هر تلاشی علیه این سیاست و حضور و فعالیت سیاسی آزادانه اپوزیسیون ایرانی مستقر در اقلیم کردستان کوتاهی نکنند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست
۲۵ جون ۲۰۲۴