خبرگزاری های وابسته به نظام فاشیستی-مذهبی حاکم بر خلق ستمدیده (تسنیم، ایسنا، و صدا و سیما)، گزارش کرده اند که پلیس فرانسه به یکی از مقرهای مجاهدین در پاریس حمله برده است.

این خبر هنوز از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران تأیید نشده است.

حتی اگر هم خبر درست باشد، اقدام عجیبی نیست. مطلب 4 صفحه ای در لوموند، خبر حمله عصبی مریم رجوی، و…. دادگاه خودساخته در تهران همه حکایت از همبستگی دیو و دد دارد. اگر خبر درست باشد، باید با تمام نیرو از حقوق مجاهدین به عنوان پناهنده سیاسی و فعال ضد حکومت فاشیستی-مذهبی حمایت کرد.

گویی نظام اسلامی و یارغارش فرانسه برآنند تا با یورش به مجاهدین تنور انتخابات یخزده را گرم کنند.

علی ناظر
23 خرداد 1403
12 ژوئن 2024