در زمانیکه اذهان عمومی در سطح جهان به نمایش های انتخاباتی بین فاشیست ها و راست های افراطی منحرف شده است، جنایت در فلسطین اشغالی ادامه دارد.
شهرچرخانی اسیر زخمی، یعنی جنایت جنگی، سکوت یعنی همسوئی با جنایتکار، نبردن نام جنایتکار یعنی تأیید جنایت،
در ایران، آل خمینی جنایت می کند، در فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی.
حمایت جهان ستمگر از فاشیست-مذهبی محکوم است. سایت بحران